Art and Crafts
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ
Poetry
ಕವನ
Literature
ಸಾಹಿತ್ಯ
Travel Journal
ಪ್ರವಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
Theatre and Drama
ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ
Home » Archive by Author

Articles by arathivb

ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯಿರಲಿ

June 19, 2018 – 4:46 am | By arathivb

ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯಿರಲಿ
‘ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ-ದುರಾಸೆ-ನಿರಾಸೆ-ಉದಾಸೀನ ಮುಂತಾದ ಮೋಹಜನ್ಯ ದೋಷಗಳು ಸಂಕರಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವೆಸಗಬೇಕು’ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನಷ್ಟೆ? ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ:
ಸಕ್ತಾಃ ಕರ್ಮಣ್ಯವಿದ್ವಾಂಸೋ ಯಥಾ ಕುರ್ವಂತಿ ಭಾರತ |
ಕುರ್ಯಾತ್ ವಿದ್ವಾಂಸ್ತಥsಸಕ್ತಶ್ಚಿಕೀರ್ಷಲೋಕಸಂಗ್ರಹಂ || 3.25
‘ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ (ಕರ್ಮಫಲದಲ್ಲಿ) ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವಂತೆಯೇ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು (ಕರ್ಮಫಲದಲ್ಲಿ) ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ …

ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಾಲಾರ್ಥ

June 13, 2018 – 4:31 am | By arathivb

ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಾಲಾರ್ಥ
‘ಸಂಕರದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಟ್ಟು, ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವನತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ. ‘ಸಂಕರ’ ಎಂದರೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನುಸುಳುವ ಸ್ವಾರ್ಥ-ಮೋಹಗಳ ‘ಮಾಲಿನ್ಯ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆವು. ‘ಸಂಕರ’ ಎಂದರೆ ‘ವರ್ಣಸಂಕರ’ವೇ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ (Domain Descipline) ಬಗ್ಗೆಯೇ. ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಯೇ …

ಕರ್ಮವು ಬಗ್ಗಡವಾದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅವನತಿ

June 6, 2018 – 5:03 am | By arathivb

ಕರ್ಮವು ಬಗ್ಗಡವಾದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅವನತಿ
ಕೃಷ್ಣನು, ‘ದೊಡ್ಡವರು ತಪ್ಪೆಸಗಿದರೆ, ಕಿರಿಯರೂ ಅವರಂತೆಯೇ ತಪ್ಪೆಸಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದೂ, ‘ತನಗೆ ಇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಲಾಸಕ್ತಿಯೂ ಕರ್ಮಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮೈಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದೂ, ‘ತಾನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ, ಲೋಕಜನರೂ ತನ್ನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನಷ್ಟೆ? ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ:
ಸಂಕರಸ್ಯ ಚ ಕರ್ತಾ ಸ್ಯಾಂ …

ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಲೋಕ

May 30, 2018 – 5:41 am | By arathivb

ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಲೋಕ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ‘ದೊಡ್ಡವರು’ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿಮಾತನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನಷ್ಟೆ? ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ;
ನ ಮೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನ |
ನಾನವಾಪ್ತಮವಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ತ ಏವ …

ಆತ್ಮಸ್ಥನೊಬ್ಬನೇ ಕರ್ಮಾತೀತ

May 23, 2018 – 5:11 am | By arathivb

ಆತ್ಮಸ್ಥನೊಬ್ಬನೇ ಕರ್ಮಾತೀತ
‘ತನಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಹಿತಸಾಧಕ ‘‘ಯಜ್ಞನೀತಿ’’ ಅನುಸರಿಸದೆ ಭೋಗಾತುರದಲ್ಲಿ ಪಾಪಾಯುವಾಗಿ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ’ ಎಂಬ ಕೃಷ್ಣೋಕ್ತಿ ಮನನ ಮಾಡಿದ್ದೆವಷ್ಟೆ.
ನಮ್ಮ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಶಮಾತ್ರವಾದರೂ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ‘ಕರ್ಮ’ವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಕಾಂಡವೂ, ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳ ಸ್ಥೂಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ …

ಲಂಗುಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವವನು ಪಾಪಾಯು

May 16, 2018 – 5:15 am | By arathivb

ಲಂಗುಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವವನು ಪಾಪಾಯು
ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಅನ್ನವೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಮಳೆಬೆಳೆಗಳೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ವೇದವೂ, ವೇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಅಕ್ಷರತತ್ವವೂ ‘ಯಜ್ಞ’ದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ.
‘ಯಜ್ಞ’ವೆಂದರೆ ‘ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮ’ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಭಾವಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕಕರ್ಮಗಳೂ …

ಎಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ

May 9, 2018 – 5:06 am | By arathivb

ಎಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ
ಅನ್ನಾದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನಸಂಭವಃ |
ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮಸಮುದ್ಭವಃ ||
ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಸಮುದ್ಭವಂ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ ||
(ಭ.ಗೀ.: 3.14-15)
‘ಜೀವಿಗಳು ಅನ್ನ(ಆಹಾರ)ದಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ/ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಅನ್ನವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಮಳೆಯಿಂದ. ಮಳೆಯು ಯಜ್ಞದಿಂದಾಗಿ (ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿ) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, …

ಎಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ

May 2, 2018 – 4:53 am | By arathivb

ಎಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ
ಅನ್ನಾದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನಸಂಭವಃ |
ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮಸಮುದ್ಭವಃ ||
ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಸಮುದ್ಭವಂ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ ||
(ಭ.ಗೀ.: 3.14-15)
‘ಜೀವಿಗಳು ಅನ್ನ(ಆಹಾರ)ದಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ/ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಅನ್ನವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಮಳೆಯಿಂದ. ಮಳೆಯು ಯಜ್ಞದಿಂದಾಗಿ (ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿ) …

ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬದುಕುವುದು ಪಾಪ

April 25, 2018 – 5:36 am | By arathivb

ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬದುಕುವುದು ಪಾಪ
ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ‘ಯಜ್ಞ’ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿ, ದೇವತಾರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು; ದೇವತಾಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಸಹಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೇ ಭೋಗಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ‘ಕಳ್ಳತನ’ವೆನಿಸುತ್ತದೆ – ಎನ್ನುವ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು.
ಇತರರ ‘ವಸ್ತು’ವನ್ನು ಕದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕಳ್ಳತನವಲ್ಲ. ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ಕೀರ್ತಿಚೌರ್ಯ ಕೃತಘ್ನತೆಗಳೂ ಕಳ್ಳತನಗಳ ರೂಪಗಳೇ! ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅದೆಷ್ಟೋ …

ಯಜ್ಞವೇ ಜೀವನನೀತಿ

April 17, 2018 – 5:29 am | By arathivb

ಯಜ್ಞವೇ ಜೀವನನೀತಿ
‘‘ದೇವತಾಯಜ್ಞಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಅದನ್ನು ಸಹಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಭೋಗಿಸಿದರೆ ‘ಕಳ್ಳ’ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ’’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ‘ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ, ಗುರುಹಿರಿಯರ, ಬಂಧುಮಿತ್ರರ, ನೆರೆಕೆರೆಯವರ, ಸರ್ಕಾರದ, ಸಮಾಜದ, ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗದ ಋಣವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನೂ ಹಾಗೂ ನಾವು ಪಡೆದ ದೇವತಾಪ್ರಸಾದವನ್ನೂ ಸಹಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ …