Art and Crafts
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ
Poetry
ಕವನ
Literature
ಸಾಹಿತ್ಯ
Travel Journal
ಪ್ರವಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
Theatre and Drama
ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ
Home » Archive by Author

Articles by arathivb

ಸ್ವಧರ್ಮವೆಂಬ ತನ್ನತನ ಬಿಡಬಾರದು

August 8, 2018 – 5:34 am | By arathivb

ಸ್ವಧರ್ಮವೆಂಬ ತನ್ನತನ ಬಿಡಬಾರದು
ಸ್ವಧರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ;
ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ |
ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ || 3.35
ಸ್ವಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವೃತ್ತಿಧರ್ಮ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಧರ್ಮ, ನಾಡು-ನುಡಿ- ಕುಲ-ಮತ-ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿಡುವ ನಿಷ್ಠೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. …

ಸ್ವಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ

August 1, 2018 – 4:57 am | By arathivb

ಸ್ವಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ
ಶರಣಾಗತಿ ಹಾಗೂ ರಾಗದ್ವೇಷನಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಕೃಷ್ಣನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ:
ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ |
ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ |
‘ಬೇರೆಯವರ (ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬ) ಧರ್ಮವನ್ನು (ಆಸೆಪಟ್ಟು) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತನ್ನ (ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬ) ಧರ್ಮವು ವಿಗುಣವಾಗಿದ್ದರೂ …

ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ವಿಕೃತಿಯೇ ದೋಷಿ

July 25, 2018 – 6:19 am | By arathivb

ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ವಿಕೃತಿಯೇ ದೋಷಿ
‘ಯಾರು ನನ್ನ ಈ ಅಭಿಮತವನ್ನು (ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಪಾರಮ್ಯಕ್ಕೇರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು) ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧಾಸಂಪನ್ನರೂ ಅಸೂಯಾದಿ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರೂ ಆಗಿರುವವರು ಕರ್ಮ(ಜಾಲ)ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ’ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ‘ಶರಣಾಗತಿಯೆನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಹಂಕಾರದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನೊಡೆದು, ಆತನ ಮತಿಮನಗಳ ಸಾಂತಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ತತ್ವದ …

‘ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗು, ಕರ್ತವ್ಯವೆಸಗು’

July 18, 2018 – 5:07 am | By arathivb

‘ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗು, ಕರ್ತವ್ಯವೆಸಗು’
‘ಜ್ಞಾನಿಯು ತಾನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತಕರ್ಮವನ್ನು ಸಡಗರವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣ-ಕರ್ಮಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನೂ, ಜೀವರ ವಿಕಾಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನೂ ಅರಿತಂತಹ ಆ ‘‘ಕೃತ್ಸ್ನವಿದನು’’ (ಸಮಗ್ರದರ್ಶನವುಳ್ಳವನು) ಪಕ್ವಮತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಗೊಳಿಸಿ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ …

ತಿಳಿದವರು ಮುಗ್ಧರನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು

July 10, 2018 – 5:25 am | By arathivb

ತಿಳಿದವರು ಮುಗ್ಧರನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು
‘ಗುಣ-ಕರ್ಮ-ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಹಾಸಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತನೂ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನೂ ಆಗಿ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಕರ್ಮವನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಾನೆ’ ಎನ್ನುವ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಕೃತೇರ್ಗಣಸಂಮೂಢಾಃ ಸಜ್ಜಂತೇ ಗುಣಕರ್ಮಸು |
ತಾನಕೃತ್ಸ್ನವಿದೋ ಮಂದಾನ್ ಕೃತ್ಸ್ನವಿನ್ನ ವಿಚಾಲಯೇತ್ || 3.29
‘ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ (ಮಮಕಾರದಿಂದ) ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. …

ಗುಣಗಳೇ ಕರ್ಮಬೀಜಗಳು

July 4, 2018 – 5:23 am | By arathivb

ಗುಣಗಳೇ ಕರ್ಮಬೀಜಗಳು
‘‘ನೀನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯಿಂದಿರುತ್ತ ಕರ್ಮವೆಸಗು. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೌಕಿಕರಿಗೆ (ಭೋಗಫಲಾಸಕ್ತರಿಗೆ) ‘ಬುದ್ಧಿಭೇದ’ವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಡ’’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನಷ್ಟೆ? ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀತಿಯನ್ನೂ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನೂ ‘ಆಚಾರ’ಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ‘ಪ್ರಚಾರ’ಕ್ಕೇ ಬಳಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ‘ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯಿರುವುದು ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ’ ಎನ್ನುವ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ …

ಲೌಕಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಿಸದಿರು

June 28, 2018 – 5:30 am | By arathivb

ಲೌಕಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಿಸದಿರು
‘ಫಲದ ಆಸೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಮಾಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಜಾರುವ ಲೌಕಿಕರಂತಾಗದೆ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸು’ ಎನ್ನುವ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನಷ್ಟೆ? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ: ‘ಕರ್ಮಸಂಗಿಗಳಾದ ಅಜ್ಞರಲ್ಲಿ ‘‘ಬುದ್ಧಿಭೇದ’’ವನ್ನು(ಗೊಂದಲವನ್ನು) ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು. ತಾನೂ ವಿಹಿತಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ (ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು) ಪಾಲಿಸುವಂತೆ …

ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯಿರಲಿ

June 19, 2018 – 4:46 am | By arathivb

ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯಿರಲಿ
‘ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ-ದುರಾಸೆ-ನಿರಾಸೆ-ಉದಾಸೀನ ಮುಂತಾದ ಮೋಹಜನ್ಯ ದೋಷಗಳು ಸಂಕರಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವೆಸಗಬೇಕು’ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನಷ್ಟೆ? ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ:
ಸಕ್ತಾಃ ಕರ್ಮಣ್ಯವಿದ್ವಾಂಸೋ ಯಥಾ ಕುರ್ವಂತಿ ಭಾರತ |
ಕುರ್ಯಾತ್ ವಿದ್ವಾಂಸ್ತಥsಸಕ್ತಶ್ಚಿಕೀರ್ಷಲೋಕಸಂಗ್ರಹಂ || 3.25
‘ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ (ಕರ್ಮಫಲದಲ್ಲಿ) ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವಂತೆಯೇ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು (ಕರ್ಮಫಲದಲ್ಲಿ) ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ …

ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಾಲಾರ್ಥ

June 13, 2018 – 4:31 am | By arathivb

ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಾಲಾರ್ಥ
‘ಸಂಕರದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಟ್ಟು, ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವನತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ. ‘ಸಂಕರ’ ಎಂದರೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನುಸುಳುವ ಸ್ವಾರ್ಥ-ಮೋಹಗಳ ‘ಮಾಲಿನ್ಯ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆವು. ‘ಸಂಕರ’ ಎಂದರೆ ‘ವರ್ಣಸಂಕರ’ವೇ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ (Domain Descipline) ಬಗ್ಗೆಯೇ. ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಯೇ …

ಕರ್ಮವು ಬಗ್ಗಡವಾದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅವನತಿ

June 6, 2018 – 5:03 am | By arathivb

ಕರ್ಮವು ಬಗ್ಗಡವಾದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅವನತಿ
ಕೃಷ್ಣನು, ‘ದೊಡ್ಡವರು ತಪ್ಪೆಸಗಿದರೆ, ಕಿರಿಯರೂ ಅವರಂತೆಯೇ ತಪ್ಪೆಸಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದೂ, ‘ತನಗೆ ಇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಲಾಸಕ್ತಿಯೂ ಕರ್ಮಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮೈಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದೂ, ‘ತಾನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ, ಲೋಕಜನರೂ ತನ್ನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನಷ್ಟೆ? ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ:
ಸಂಕರಸ್ಯ ಚ ಕರ್ತಾ ಸ್ಯಾಂ …