Art and Crafts
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ
Poetry
ಕವನ
Literature
ಸಾಹಿತ್ಯ
Travel Journal
ಪ್ರವಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
Theatre and Drama
ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ
Home » Poetry (ಕವನ) 1

ಸಹನೆ

Submitted by Uma Bhatkhande on May 22, 2017 – 4:47 am

ಸಹನೆ

ಸಹನೆಯು ಬಾಳಿಗೆ ಹಸನಾದ ಹಾದಿ
ಇದುವೇ ಜೀವನಕೆ ಆಗುವುದು ಬುನಾದಿ
ದುಃಖಿಸಿದವನೊಮ್ಮೆ ನಗುವುದುಂಟು
ನಕ್ಕವನೊಮ್ಮೆ ದುಃಖಿಸುವುದುಂಟು
ಜೀವನ ನೌಕೆಯಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜಹಜ
ಆತುರವಿರದೆ ಅರಿಯಬೇಕು ಮನುಜ
ಕಷ್ಟವನರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕು
ದುರಂತಗಳ ತಾಳ್ಮೆಯಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು.
ದುಡುಕಲು ಅರ್ಥವು ಅನರ್ಥವಾಗುವುದು
ಕೋಪದ ಕೈಯಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಲ್ಲ
ಮನುಜನದು ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಬಲ್ಲ
ತಾಳ್ಮೆಯ ನಂಟನು ಬಯಸಿರಿ ಎಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಭರಿಸುವುದು
ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬೆಲ್ಲ.

Leave a comment