Art and Crafts
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ
Poetry
ಕವನ
Literature
ಸಾಹಿತ್ಯ
Travel Journal
ಪ್ರವಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
Theatre and Drama
ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕ
Home » Literature (ಸಾಹಿತ್ಯ), Poetry (ಕವನ) 0

ಮನಸ್ಸೇ

Submitted by vijay Inamdar on August 24, 2016 – 7:45 am

ಓ ಮನಸ್ಸೇ,

ಹುಚ್ಚು ಕನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಬೇಡ,

ಜಗತ್ತೇ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ನಿಂದ

ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೆಡುವುದು
ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನೀ
ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನಿಟ್ಟುಕೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು
ಅಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ…..

Leave a comment